Høringssvar

Høringssvar: Familiehuse

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om ansøgningspuljen til udbredelse af familiehuse i hele landet

Mødrehjælpen vil indledningsvist takke for muligheden for at komme med bemærkninger til bekendtgørelsen om ansøgningspuljen til udbredelse af familiehuse i hele landet.

Mødrehjælpen ser positivt på, at kommuner i hele landet nu får muligheden for at styrke deres indsatser med at støtte og vejlede sårbare småbørnsfamilier og kommende forældre gennem en udbredelse af familiehuse som en samlet indgang til kommunens tilbud.
Familiehuse er af afgørende betydning for at nå ud til særligt de sårbare gravide og småbørnsfamilier, som, vi ved, ofte søger de myndighedsfrie og neutrale rum. Vores mange års erfaring på området viser, at de sårbare gravide og småbørnsforældre i højere grad opsøger Mødrehjælpen med svære problemstillinger, end de opsøger kommunen, og der er derfor et stort forebyggelsespotentiale ved familiehusene. Særligt når de oprettes i samarbejde mellem det offentlige og civilsamfundsorganisationer.

Mødrehjælpen har mange års erfaringer med tværsektorielle partnerskaber om familiehuse

Det noteres af bekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 6, vedr. tildelingskriterier, at det fremgår, at kommunen skal redegøre for, ”samarbejde med civilsamfundsorganisationer i det omfang det er relevant”. Mødrehjælpen har mange års erfaring med at udvikle og drive familiehuse for gravide og småbørnsfamilier i samarbejde med kommuner og regioner, og vi ved, at det er indsatser med store menneskelige og økonomiske gevinster for både kommuner, regioner og staten. Mødrehjælpen ønsker i den forbindelse at henstille til, at begrebet civilsamfundsorganisation også omfatter og forstås som NGO’er med både en stærk (social)faglighed og et stærk frivilligt ben. En NGO bidrager som i fx vores partnerskaber om Familiens Hus i hhv. Høje Taastrup og Esbjerg til, at et sådant tilbud adskilles fra kommunale myndighedsafgørelser. Dette skaber en særlig tillid så familier, der ellers har det svært med kommunen tør henvende sig og åbne op. Det er Mødrehjælpens erfaring, at dette myndighedsfrie rum er afgørende for, at der etableres det nødvendige tillidsforhold til de familier, der ellers ville gå under radaren.

Yderligere bidrager en NGO som Mødrehjælpen med en helhedsorienteret og socialfaglig rådgivning til gravide og familier i sårbare positioner. Dette sikrer hjælp både til at styrke forældrerollen og til at hjælpe familierne videre i uddannelse og job, der har et afgørende forebyggelsespotentiale.
Et tværsektorielt samarbejde indebærer endvidere, at frivillige og frivilligaktiviteter kan indgå i familiehusene og understøtte de faglige aktiviteter ved at fremme målgruppens netværk, tilknytning til lokalsamfundet samt forebygge eksklusion og ensomhed.

For Mødrehjælpen er det desuden vigtigt at påpege, at Socialdemokratiet i sit udspil, Altid på børnenes side fra 2018, netop har fremhævet, vigtigheden af nye samlede familiehuse, der består af kræfter fra både det regionale, kommunale samt civilsamfundet. I udspillet fremgår det, at Socialdemokratiet foreslår at udbrede de positive erfaringer og sikre, at færre familier tabes på gulvet.

Mødrehjælpen ønsker at understrege, at der er et stort potentiale i at samarbejdet med regionerne prioriteres i ansøgningsprocessen. Det er vores erfaring bl.a. fra vores samarbejde med Århus kommune og region Midtjylland, at det er positivt hvis en familiehus-indsats opstartes allerede under graviditeten. Det betyder, at man allerede her kan koble de socialfaglige og sundhedsfaglige indsatser. Det styrker brobygningen mellem det regionale og kommunale niveau og muliggør en samlet og helhedsorienteret indsats, der følger den nye familie allerede fra graviditeten og gennem barnets første 1000 dage.
Her kan også nævnes et nyt partnerskab mellem Mødrehjælpen og Region Syddanmark, der skal sikre en koblingen af social- og sundhedsfagligrådgivning og specialiseret støtte til sårbare gravide og deres familier fordelt på 5 fødesteder i regionen.

Konkrete ændringsforslag

Mødrehjælpen ønsker på denne baggrund, at det eksplicit fremgår, at midlerne kan bruges på NGO’er og civilsamfundsorganisationer, jf. bekendtgørelsens § 12. En nærmere eksplicitering kunne eksempelvis tage form af, at § 12, nr. 3, udvides fra, at ”der kan ydes tilskud til konsulenthonorarer” til ligeledes at omfatte formaliserede partnerskaber mellem kommuner og civilsamfundsorganisationer. Som beskrevet ovenfor har Mødrehjælpen mange års erfaring med at udvikle og drive familiehuse for gravide og småbørnsfamilier i samarbejde med kommuner og regioner. En udvidelse af § 12 kan således sikre, at de positive erfaringer bliver sat i spil på en effektfuld og gavnlig måde for målgruppen og for samfundet som hele.

Hent og læs hele høringssvaret her

Få den nyeste viden