Nyheder

Debat: Vi har brug for en bedre vagthund

Børneombudsmandens uafhængighed skal udnyttes bedre. Den skal bl.a. bruges til at gennemgå lovgivningen, så man hele tiden sikrer børns rettigheder bedst muligt.

Debatindlæg bragt på Altinget.dk d. 19/3/2015 af Mads Roke Clausen, direktør i Mødrehjælpen.

Etableringen af en børneombudsmandsinstans var et vigtigt skridt i forhold til at passe på vores børn og sikre dem deres rettigheder jf. lovgivningen og børnekonventionen. Men vi må diskutere, om instansen helt har fundet formen og udfylder sin rolle tilstrækkeligt. 93 % af børnenes klager de seneste to år blev afvist af Børnekontoret.

Det forekommer at være et alt for højt tal og vidner om, at klageinstansen skal ses efter i sømmene. Alligevel vil jeg gerne her anskue Ombudsmandens Børnekontor fra en lidt anden vinkel. For hvordan sikrer vi egentlig børns rettigheder bedst muligt i det her land? Er det tilstrækkeligt med en klage- og overvågningsinstans specifikt for børn? Det mener jeg ikke.

Børnenes vagthund

En afgørende styrke ved Børnekontoret er dets uafhængighed. Der sidder ikke et helt råd af repræsentanter fra forskellige interesseorganisationer og påvirker kontorets arbejde. Den uafhængighed skal bruges til andet og mere end at tilse, at gældende lovgivning overholdes.

Dybdegående analyser af, hvordan det reelt står til med børns rettigheder og trivsel i det hele taget, vil efter min mening øge effekten af Børnekontoret markant. Mit forslag er derfor, at vi udvider mandatet for Børnekontoret til også at omfatte analysevirksomhed med henblik på at komme med anbefalinger til regeringens politik på børne- og ungeområdet.

Børneombudsmanden skal være børnenes vagthund. Men det bliver instansen først for alvor, hvis den er med til at stille de rette spørgsmål på vegne af børnene og uden hensyntagen til andre interesser end lige netop børnenes. Det skal undersøge til bunds, om den førte politik rent faktisk understøtter opretholdelsen af børns rettigheder, eller om noget bør gøres politisk og strukturelt i forhold til at sikre børns rettigheder.

Kig over sundet

Vi kender allerede modellen fra udlandet. Vi behøver bare kigge over sundet til Sverige, hvor man i årevis har haft en program- og udredningsenhed tilknyttet Børneombudsmandens kontor. Herfra producerer de årligt en rapport til den svenske regering. Rapporten omhandler analyser og anbefalinger til forbedringer på børn- og ungeområdet. I Norge har man noget tilsvarende. Lad os komme op på niveau med de andre nordiske lande.

Nu har vi fået en Børneombudsmand. Der er endelig et sted, hvor børns rettigheder kan blive prøvet en ekstra gang. Men vi mangler altså de uafhængige analyser og anbefalinger, førend vi for alvor kan sige, at børnekontoret står vagt om børns rettigheder. Det kræver selvfølgelig mod fra politikernes side helt at frasige sig en indflydelse på, hvad kontoret arbejder med, og hvilke holdninger og anbefalinger, der kommer ud af deres arbejde. Men mon ikke vi alle kan blive enige om, at det skylder vi børnene.

Få den nyeste viden