Det gør vi

Dokumentation og evidens

I Mødrehjælpen arbejder vi systematisk med at sikre, at der bliver givet den bedst mulige hjælp. Derfor måler og dokumenterer vi løbende effekten af vores indsatser.

Mødrehjælpen arbejder hele tiden på at sikre, at det altid er den mest virkningsfulde hjælp, der gives til den enkelte. Vi foretager derfor løbende evaluering og måling af vores indsatser gennem veludviklede metoder og redskaber fra start til afslutning af en indsats.

Sådan arbejder vi med at dokumentere resultaterne af vores arbejde

Det er intensiteten af en indsats, der afgør omfanget af dokumentationen. I Ud af Voldens Skygge, som er et ambulant rådgivnings- og behandlingstilbud til voldsudsatte forældre og deres børn, måler vi eksempelvis ved brug af omfattende validerede psykometriske skalaer og flere målinger i et forløb, mens dokumentationen er mere begrænset i indsatser, hvor der er tale om anonyme enkeltstående rådgivninger. Her svarer brugerne efter endt rådgivning på, om de føler sig i stand til at handle i forhold til deres problemstilling, om de føler sig hørt og lyttet til, og om de tilfredse med rådgivningen.

Hvordan bruges den indsamlede dokumentation?

Alle målinger foretages for løbende at kunne monitorere resultaterne af en indsats. Data, dokumentation og analyse bliver brugt til at besvare spørgsmål: Når vi de mål med indsatsen, som vi havde regnet med?

Er svaret nej, følges der op med analyser og vurderinger af, om indsatsen skal justeres eller ændres, eller om årsagen til resultaterne skyldes andre faktorer i omverdenen.

Er det sidste tilfældet kan udfaldet være, at vi sætter fortalermæssigt ind i forhold til at gøre politiske beslutningstagere opmærksom på ikke-hensigtsmæssige rammevilkår for Mødrehjælpens målgruppe.

Læs mere om Mødrehjælpens fortalerindsats.

Forskningspartnerskaber verificerer resultater

I mange tilfælde har Mødrehjælpen et ønske om at kunne validere egne resultater og i nogle tilfælde desuden undersøge, hvorledes brugere af Mødrehjælpens indsatser klarer sig over tid. Det kan for eksempel være at se på, om brugerne af en indsats efter en årrække stadig er i beskæftigelse.
Derfor indgår vi løbende i forskningspartnerskaber med centrale aktører, der har viden og kompetencer til at kunne verificere – i forhold til den bredere omverden og bidragydere – de positive resultater, som vi generelt set opnår i vores indsatser.

Læs om Mødrehjælpens resultater.

Hvorfor arbejder vi med dokumentation og evidens?

Ansvarlighed over for de mennesker, der kommer til os for at få hjælp, er en grundværdi i Mødrehjælpen.

Vi mener, at vores brugere har krav på den bedst mulige hjælp, når de henvender sig til Mødrehjælpen. Derfor skal brugernes egen ’stemme’ bringes frem gennem målinger, dokumentation og evaluering og være et centralt redskab til at vurdere, om vi gør det godt nok i forhold til de mennesker, vi er sat i verden til at støtte, rådgive og behandle.

De mennesker og organisationer, der bidrager økonomisk eller på anden vis til Mødrehjælpens virke for målgruppen, har desuden krav på at vide, at Mødrehjælpen varetager deres ressourcer ordentligt med det formål at hjælpe så mange som muligt bedst muligt.

Vi føler en etisk forpligtelse til at sikre, at den hjælp, vi giver, rent faktisk virker. Og mener samtidig, at alle, der arbejder med sårbare og udsatte mennesker, bør bygge sine indsatser på viden om, hvad der virker.

Læs mere om vores syn på sociale indsatser, der virker.

Et konkret eksempel på brug af dokumentation til justering af indsats

Mødrehjælpens indsats for unge familier, hvor der arbejdes med netværk, handlekompetencer, forælderrolle samt tilknytning til job eller uddannelse, er et eksempel på et projekt, der er blevet tilpasset på baggrund af data.

Denne indsats har været en fast del af Mødrehjælpens specialiserede indsatser i adskillige år. I starten var der tidligt i forløbet fokus på at skabe motivation for job og uddannelse hos den gravide. Ved brug af målinger på de unge, kunne man dog konkludere, at det ikke lykkedes at flytte dem i nævneværdig grad. I stedet oplevede medarbejderne, og dette kunne bekræftes i data, at brugerne var markant mere motiverede for at arbejde med tilknytning til job og uddannelse i den sidste del af forløbet. Ved at omstrukturere brugernes forløb fik indsatsen skabt bedre resultater og en mere optimal udnyttelse af medarbejdernes ressourcer.

Få den nyeste viden