English
Væk fra siden!

Sådan kan kommunens familieafdeling hjælpe jer

Hvis du eller andre er bekymret for jeres barns trivsel, har kommunens familieafdeling pligt til at undersøge, om barnet − eller I som familie − har behov for særlig støtte. Læs her, hvilke trin kommunen typisk vil følge, når de modtager en underretning.
Sådan kan kommunens familieafdeling hjælpe jer
Foto: Keen Heick-Abildhauge

Hvis et barn har brug for hjælp eller støtte, har kommunens familieafdeling forskellige muligheder for at hjælpe. Du kan selv henvende dig til familieafdelingen i din kommune, hvis du har behov for hjælp. Det kan også ske, at kommunen kontakter jer, hvis der er andre, der er bekymret for barnet. 

Herunder kan du læse, hvordan forløbet typisk er, når kommunen modtager en henvendelse om behov for hjælp til et barn. 

1. Kommunen underrettes om en bekymring

Kommunen kan blive opmærksom på, at der er bekymring for et barn, ved at I som forældre selv henvender jer, eller ved at personer omkring barnet sender en bekymringsskrivelse til kommunen – det der også kaldes en underretningDet kan være fagpersoner, som for eksempel pædagogen i daginstitutionen, lærere i skolen eller barnets læge. Det kan også være familiemedlemmer eller naboer, der udtrykker bekymring for jeres barn. Kommunen er efterfølgende forpligtet til at undersøge, om barnet – eller I som familie – har behov for særlig støtte.  

 • Partshøring
 • Sagen vurderes 
 • Børnefaglig undersøgelse

2. Forebyggende indsats

Kommunen skal tilbyde en forebyggende indsats til barnet eller familien, hvis det vurderes, at det kan imødekomme barnets behov. Det kan for eksempel være konsulentbistand eller andre indsatser, der har til formål at forebygge barnets eller familiens vanskeligheder. 

Kommunen tilbyder desuden gratis familierådgivning til børn, unge og forældre. Rådgivningen er et åbent, anonymt tilbud, og det er muligt som forælder at henvende sig med alle familierelaterede problemer. Du har mulighed for selv at kontakte rådgivningen. Familieafdelingen kan også henvise jer til rådgivningen, hvis de vurderer, at samtaler her kan løse de vanskeligheder barnet eller I som familie har. 

3. Børnefaglig undersøgelse

Hvis kommunens familieafdeling vurderer, at barnets problemer ikke kan løses i daginstitution eller skole, eller ved et forebyggende forløb, vil de iværksætte en børnefaglig undersøgelse. Undersøgelsen laves så vidt muligt i samarbejde med jer som familie. Formålet med undersøgelsen er at afdække barnets og familiens behov for støtte. I den afdækning laver man en helhedsvurdering af barnets: 

 • Udvikling og adfærd 
 • Familieforhold 
 • Skoleforhold 
 • Sundhedsforhold 
 • Fritidsforhold og venskaber 
 • Andre relevante forhold 

Undersøgelsen er baseret på samtaler med jer forældre, barnet selv og udtalelser fra for eksempel daginstitution eller skole. Undersøgelsen skal være færdig senest fire måneder efter, at familieafdelingen er blevet opmærksom på, at barnet kan have behov for særlig støtte. Den skal munde ud i en vurdering af, om barnet og I som familie skal tilbydes særlig støtte, og i givet fald hvilke foranstaltninger, der skal sættes i gang. Den børnefaglige undersøgelse må ikke være mere omfattende end formålet med at afdække barnets behov for støtte. 

4. Handleplan på baggrund af den børnefaglige undersøgelse

Hvis det, i den børnefaglige undersøgelse, konkluderes, at der skal iværksættes særlig støtte, er næste skridt, at der laves en handleplan. Handleplanen skal beskrive: 

 • Formålet med indsatsen 
 • Hvilken indsats, der er nødvendig for at opnå formålet 
 • Indsatsens forventede varighed 
 • Konkrete mål i forhold til barnet trivsel og udvikling 

Formålet med handleplanen er at give jer som familie et overblik over sagens forløb samt at sikre en god opfølgning på, om indsatsen virker. Handleplanen skal så vidt muligt udarbejdes i samarbejde med jer forældre og eventuelt også barnet. Familieafdelingen har mulighed for at tilbyde forskellige former for foranstaltninger:

 • Ophold i dagtilbud, fritidshjem, ungdomsklub eller lignende 
 • Praktisk pædagogisk støtte i hjemmet 
 • Familiebehandling 
 • Døgnophold for forælder og barn i en plejefamilie eller en døgninstitution 
 • Aflastningsordning 
 • Kontaktperson til barnet eller den unge eller til hele familien 
 • Anbringelse af barnet eller den unge på et anbringelsessted 
 • Formidling af praktiktilbud 
 • Anden hjælp 

Der skal tilbydes den støtte og hjælp, som det vurderes i den børnefaglige undersøgelse bedst vil kunne løse barnets problemer og behov. En foranstaltning iværksættes som udgangspunkt med samtykke fra jer forældre. 

5. Opfølgning på handleplanen og barnets sag 

Der skal følges op på handleplanen første gang efter tre måneder og herefter hver sjette måned. Det er minimumskravene. Ofte vil det give mening at følge op på målene oftere. Formålet med opfølgningen er at sikre, at indsatsen er den rigtige og rent faktisk skaber en forandring for barnet og jer som familie. Det kan være nødvendigt at ændre indsatsen. I så fald skal handleplanen revideres. Opfølgningen kan bestå af samtaler med jer, barnet og fagpersoner og af eventuelle udtalelser fra daginstitution, skole eller behandlere. 

 Når målene i handleplanen er nået, skal foranstaltningen afsluttes. Familieafdelingen vurderer herefter, om barnets sag skal afsluttes. 

Fik du ikke svar på alle spørgsmål? Søg hjælp på siden Viden og råd og fordyb dig i vores flere end 100 rådgivningsartikler.

Andre har også læst

Få den nyeste viden