eller gå til Alle emner

Uenige om samværet, når I går fra hinanden?

I kan få hjælp af Statsforvaltningen, hvis I ikke kan blive enige om samværet, altså barnets tid med den forælder, det ikke bor med.

MØD_Top_Retshjaelp_200px

Når Statsforvaltningen fastsætter samvær

 • Statsforvaltningens vurdering

  Barnets perspektiv

  Statsforvaltningen skal sørge for at indhente de oplysninger, der er nødvendige, inden der træffes en afgørelse om samværet. Statsforvaltningen skal i den forbindelse inddrage jeres barn og undersøge sagen fra barnets synsvinkel. Det kommer an på barnets alder og modenhed, om Statsforvaltningen vil tage en samtale med barnet (ofte fra syv år).

  Statsforvaltningen kan også beslutte at indhente oplysninger for eksempel fra barnets daginstitution eller skole eller lave en børnesagkyndig undersøgelse.

  En konkret og individuel vurdering

  Når sagen er tilstrækkeligt belyst, vil Statsforvaltningen foretage en konkret og individuel vurdering af hvilken samværsordning, der vil være bedst for jeres barn. Der vil blandt andet blive lagt vægt på barnets alder, barnets mening, samværsforælderens og barnets hidtidige kontakt, jeres samarbejdsevne, afstanden mellem jeres bopæle osv.

 • Omfanget af det fastsatte samvær

  Samvær fastsættes ud fra barnets bedste

  Samværet skal fastsættes ud fra, hvad der er bedst for barnet i den konkrete sag, og kan derfor spænde fra meget kortvarige samvær og op til syv ud af 14 dage (en deleordning). Det er sjældent, at Statsforvaltningen træffer afgørelse om en deleordning mod den ene forælders vilje.

  Lovgivningen angiver kun retningslinjer for omfanget af samvær i de særlige situationer, hvor det kan komme på tale at fastsætte et midlertidigt kontaktbevarende samvær.

  I helt særlige tilfælde kan Statsforvaltningen afslå at fastsætte et samvær, hvis det vurderes, at det er bedst for barnet. Det kan for eksempel ske, hvis samværsforælderen har været voldelig, hvis der er et meget højt konfliktniveau mellem forældrene, eller hvis barnet ikke ønsker samvær. 

  I får tilsendt et samværsdokument

  Når Statsforvaltningen har truffet en afgørelse, vil I begge få tilsendt et samværsdokument. Det indeholder omfanget af samværet og de eventuelle vilkår for samværet.

  Klageadgang

  En samværsafgørelse indeholder en vejledning om, at I kan klage over Statsforvaltningens afgørelse. Det er Ankestyrelsen, der behandler klagen. 

  Læs om tre almindelige samværsordninger, man kan vælge som skilsmissefamilie.